Vedtægter

Vedtægter for

Association Castillo Morales Danmark

§ 1 : Navn, hovedsæde, forretnings år:
1. Foreningens navn er ”Association Castillo Morales Danmark” og er registreret i Foreningsregistret som: ”Registreret Almennyttig Forening”.
2. Foreningen har sit hovedsæde i Danmark.
3. Foreningens forretnings år er kalenderåret.

§ 2 : Formål:
1. Foreningens formål er at udbrede og beskytte det neurologiske rehabiliterings -koncept for funktionel diagnostik og terapi ”Neuromotorisk Udviklingsterapi”og ”Orofacial Regulationsterapi”, som er udviklet af den argentinske speciallæge Dr. Rodolfo Castillo Morales.
Konceptets overordnede mål er, at styrke og udvikle de potentialer og færdigheder en person med medfødt eller erhvervet neurologisk skade rummer, for at denne kan opnå størst mulig selvstændighed og livskvalitet.

Dette mål kan iflg. konceptet kun indfries gennem en helhedsbaseret, koordineret og samlet tværfaglig indsats, der involverer alle relevante faggrupper indenfor neurologisk rehabilitering, herunder primært ergoterapeuter, fysioterapeuter, læger, talepædagoger og tandlæger.˽

Det er foreningens formål at udbrede kendskabet til behandlingskonceptet i et offentligt og tværfagligt regi, således, at det bliver til størst mulig gavn for personer med neurologisk skade, deres nære pårørende samt det tilknyttede pædagogiske og sundhedsfaglige personale.

Foreningens sigte er udelukkende og umiddelbart at arbejde for almennyttige formål.

2. Foreningens formål bliver især gennemført ved følgende foranstaltninger:

a:Udbredelse af information om Castillo Morales Koncept for funktionel diagnostik og terapi gennem artikler i faglige og ikke faglige tidsskrifter, gennem offentligt tilgængelige medier samt ved afholdelse af temadage og foredrag omhandlende en introduktion til konceptet for alle interesserede.

b:Fremme af erfaringsudveksling vedrørende det terapeutiske og videnskabelige arbejde blandt medlemmer i ind – og udland, ved at arrangere og deltage i faglige kongresser, foretage informationsrejser til institutioner, der arbejder efter konceptet, og/eller via oprettelse af et fagligt diskussionsforum over Internettet i samarbejde med ”Association Castillo Morales” i Argentina og Tyskland.

Endvidere ved oprettelse af lokale tværfaglige netværksgrupper for certificerede Castillo Morales Terapeuter med henblik på faglig supervision og diskussion samt via foreningens nyhedsbrev ”ACM-nyt”, der pr. e-mail tilsendes alle medlemmer og støttemedlemmer i Skandinavien 4 gange årligt.

c:Tage kontakt til andre personer, grupper, organisationer, forvaltninger og/eller institutioner, der beskæftiger sig med børn og voksne med neurologiske skader, med henblik på at give dem mulighed for at deltage i og afholde informationsmøder.

d:Studier af og systematisk nyttiggørelse af den nyeste internationale faglitteratur, forskning og afprøvede, dokumenterede behandlingstiltag i ind – og udland med henblik på videnskabelig og praktisk videreudvikling af Dr. Castillo Morales Koncept.
Oprettelse af et bibliotek med medlemmernes egne publikationer og videooptagelser fra praksis til udlån for foreningens medlemmer. Materialet kan anvendes ved formidling af konceptet, ved supervision i netværksgrupperne og som materiale, der kan indgå i medlemmernes forskningsprojekter og afhandlinger med henblik på dokumentation af effekten af den terapeutiske indsats i henhold til konceptet.

e:Tage kontakt til statslige autoriserede uddannelsessteder for på kvalificeret vis at implementere Castillo Morales Koncept for funktionel diagnostik og terapi i undervisningspensum.

f:Gennem samarbejde med etablerede kursusudbydere, f.eks. Center for Videregående Uddannelse (CVU), at tilrettelægge grundkurser i Castillo Morales Koncept som modul i en sundhedsfaglig diplomuddannelse, samt gennem tilrettelæggelse af rækken af opfølgningskurser, som er nødvendige for at Castillo Morales Terapeuter kan blive eksaminerede undervisere i konceptet med Mastro Castillo Morales Amadeeus grad.

Foreningen formidler kontakten til undervisere og kursusassistenter og sikrer, at det faglige indhold på kurserne opfylder konceptets kvalitetskrav.

Foreningen tilrettelægger den del af kurset, hvor børn, der følger de naturlige neuromotoriske udviklingstrin, deltager sammen med deres forældre, og den del, hvor børn og voksne indenfor de forskellige patologiske kategorier deltager sammen med deres pårørende og/eller tværfaglige personale. Denne deltagelse er nødvendig med henblik på en demonstration i praksis af funktionel diagnostik og behandling i henhold til konceptet.

Ved eksamination på kurset deltager en repræsentant fra Fagrådet og/eller en repræsentant fra bestyrelsen eller et medlem udpeget af bestyrelsen som ekstern censor/bisidder.

g:Foreningen varetager registrering og udstedelse af certifikater til Castillo Morales Terapeut/ Mastro Castillo Morales Amadeeus for dem, der har bestået de respektive kurser/eksamener.

Registreringen med oplysning om nationalitet, profession, navn, region og e-mail videregives til og modtages fra Association Castillo Morales i Argentina og Tyskland med henblik på en samlet registrering på verdensplan.

Det er kun personer, der er registreret i foreningens kartotek som Castillo Morales Terapeuter, der kan tilbyde Castillo Morales Terapi, og kun dem, der er registreret som Mastro Castillo Morales Amadeeus, der kan undervise i konceptet.

h:Foreningen vil arbejde for en officiel beskyttelse af Dr. Castillo Morales´ Koncept gennem en registrering i Patentvaremærkestyrelsen. Herved sikres, at personer uden den nødvendige grunduddannelse og efteruddannelse afskæres fra at tilbyde Castillo Morales Terapi og at afholde selvbestaltede kurser i konceptet, hvilket vil underminere de kvalitetskrav, konceptet indeholder og vanskeliggøre dokumentation af konceptets effekt.

Ved opnåelse af officiel beskyttelse i Patentvaremærkestyrelsen påtager foreningen sig pligt til at foretage sanktioner overfor personer, organisationer og institutioner, der misbruger Castillo Morales´ navn og koncept i forhold til diagnostik og terapi.

§ 3 : Finansielle midler til opnåelse af foreningens formål, uegennyttighed og almennyttighed

1.De finansielle midler til foreningens formål fremskaffes ved:

  • medlemsbidrag
  • fondsmidler
  • bidrag fra andre institutioner
  • gaver
  • indtægter fra afholdelse af introduktionskurser, foredrag og temadage, samt tilrettelæggelse˽af kurser og certificeringsprocedurer
  • salg af publikationer og materialer
  • retsligt pålagte bøder og påbud samt andre indtægter

˽Foreningen arbejder uegennyttigt og sigter ikke primært efter at give overskud.

Foreningens anlæg, pengemidler og mulige overskud må kun anvendes til de i vedtægterne beskrevne formål.

Medlemmer modtager intet udbytte og heller ingen andre bidrag af foreningens eventuelle formue. Ingen person må begunstiges ved udgifter, der ligger udenfor foreningens formål eller gennem uforholdsmæssige høje bidrag. Ved deltagelse i bestyrelsesmøder og repræsentantskabsmøder dækkes forplejning og transportudgifter med offentlige transportmidler eller efter statens laveste takst for transport i privat bil.

2.Ved foreningens opløsning eller ved bortfald af dens hidtidige formål skal foreningens formue overdrages til anden almennyttig forening, hvis formål er at fremme selvstændighed og livskvalitet hos personer med medfødt eller erhvervet neurologisk skade.
Generalforsamlingen beslutter, hvilken forening midlerne skal overdrages til.

§ 4 : Medlemskab

1.Som fuldgyldige medlemmer optages professionelle indenfor alle relevante fagområder. Disse personer skal have minimum 2 års erhvervserfaring indenfor faget, have gennemført og bestået grundkurset i konceptet og være certificerede Castillo Morales Terapeuter.

2.Anmodning om optagelse som fuldgyldigt medlem stiles skriftligt til bestyrelsen. Ansøgningen skal indeholde oplysninger om fulde navn, fødselsdato, adresse, telefonnummer, e-mail, profession og arbejdsområde. Vedlagt skal være kopi af eksamensbevis og certifikater, der angiver opfyldelse af de i stk. 1 beskrevne forudsætninger.

3.Bestyrelsen træffer afgørelsen om optagelsen. Ved afslag er bestyrelsen forpligtet til at begrunde afslaget.

4.Bestyrelsen kan udnævne æresmedlemmer, som har udmærket sig på særlig vis og som ønskes påskønnet herfor. Alle fuldgyldige medlemmer kan indstille en person som æresmedlem, men det er bestyrelsen, der træffer afgørelse om godkendelse.

5.Støttemedlemskab kan opnås af forældre, professionelle og andre med interesse i Castillo Morales Koncept og i Association Castillo Morales Danmark` arbejde for udbredelse og beskyttelse af konceptet.

6.Anmodning om optagelse som støttemedlem stiles skriftligt til bestyrelsen. Ansøgningen skal indeholde oplysninger om fulde navn, fødselsdato, adresse, telefonnummer, e-mail og profession.

7.Bestyrelsen træffer afgørelse om optagelse af støttemedlemmer. Ved afslag er bestyrelsen forpligtet til at begrunde afslaget.

8.Medlemskab ophører:

 • ved død
 • ved udmeldelse
 • når et medlem slettes af medlemslisten
 • når et medlem ekskluderes af foreningen

9.Udmeldelse af foreningen forudsætter en skriftlig erklæring til bestyrelsen og kan kun ske ved udløb af kalenderåret.

10.Bestyrelsen kan beslutte at slette ethvert medlem fra medlemslisten, hvis medlemmet er blevet rykket for betaling af medlemskontingent to gange, og hvis der siden den sidste rykkerskrivelse er gået 3 måneder uden, at der er indgået betaling. Medlemmet skal informeres om sletning af medlemslisten.

11.Bestyrelsen kan ekskludere et medlem af foreningen, hvis det har mistet autorisationen for sit virke. Ekskludering på grund af grov misligholdelse af foreningens interesser skal godkendes af Fagrådet.

12.Bestyrelsen er bemyndiget til at fratage et æresmedlem medlemskab efter rådslagning med Fagrådet.

13.Bestyrelsen kan beslutte at fratage et støttemedlem medlemskab på grund af grov misligholdelse af foreningens interesser.

§ 5 : Medlemmernes rettigheder og pligter

1.Fuldgyldige medlemmer har stemmeret ved generalforsamlingerne og er valgbare.

2.Æresmedlemmer er berettigede til at deltage på generalforsamlingerne. De har ikke stemmeret, men har ret til at fremsætte forslag.

3.Støttemedlemmer er berettigede til at deltage på generalforsamlinger. De har ikke stemmeret, men har ret til at fremsætte forslag.

4. Alle fuldgyldige medlemmer er gennem deres medlemskab forpligtede til aktivt at fremme foreningens mål og at følge bestyrelsens og Fagrådets beslutninger vedrørende den indholds- og tidsmæssige udformning af grunduddannelse og efteruddannelse i Castillo Morales Koncept for funktionel diagnostik og terapi. Desuden skal alle fuldgyldige medlemmer overholde de af bestyrelsen og Fagrådet besluttede retningslinier for kvalitetskontrol og certificering, samt for anvendelsen af navnet, Castillo Morales, i forbindelse med ovennævnte diagnostik og terapi.
Af kvalitetssikringsårsager må grunduddannelses- og efteruddannelsesforløb i Castillo Morales Koncept for funktionel diagnostik og terapi normalt kun tilrettelægges og gennemføres af foreningen.
Undtagelser skal godkendes af bestyrelsen efter samråd med Fagrådet.
Certificerede undervisere med Mastro Castillo Morales Amadeeus grad er uden forudgående aftale med foreningen berettigede til personligt at tilbyde og afholde informationsmøder af en varighed på maksimum 3 dage. Det tilstræbes, at der, ud over underviseren, er en mere med Mastro Castillo Morales Amadeeus grad eller en Castillo Morales Terapeut til stede ved disse møder.

5.Medlemmer, der varetager et ulønnet tillidshverv eller en tillidshvervs opgave for foreningens bestyrelse, har, i forbindelse med sådanne tillidshvervs aktiviteter, krav på godtgørelse af afholdte omkostninger.

§ 6 : Medlemskontingent

1.Der opkræves medlemskontingent af medlemmer og støttemedlemmer. Årskontingentets størrelse vedtages af generalforsamlingen med enkelt stemmeflertal. Medlemmerne skal uopfordret betale kontingentet i 1. kvartal af et kalenderår.

2.Æresmedlemmer er fritaget for kontingentbetaling.

§ 7 : Foreningens organer

Foreningens organer er:
a. Generalforsamlingen
b. Bestyrelsen
c. Fagrådet, – udvalg for faglig udvikling og kvalitetssikring

§ 8 : Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

1.Mindst en gang årligt skal der afholdes en ordinær generalforsamling, som bestyrelsen skriftligt skal indkalde til med mindst 6 ugers varsel.

Indkaldelsen regnes for at være tilsendt medlemmerne, når den er sendt til den adresse, der sidst har været meddelt foreningen.

Dagsordenen fastsættes af bestyrelsen.

2.Dagsordenspunkter, som ønskes behandlet, skal meddeles bestyrelsen skriftligt senest 4 uger før mødet.

3.Bestyrelsen kan efter behov indkalde til ekstraordinær generalforsamling.
Derudover skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, når mindst en fjerdedel af medlemmerne eller Fagrådet skriftligt fremsætter krav herom til bestyrelsen. Årsagen til indkaldelsen skal angives og være beskrevet i indbydelsen.

4.Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når de i vedtægterne fastlagte regler for indkaldelsen er overholdt. Såfremt intet andet er aftalt, gælder almindeligt stemmeflertal. Et forslag betragtes som nedstemt ved stemmelighed.

5.Vedtægtsændringer kan kun ske på generalforsamlingen. Vedtægtsændringer kræver, at mindst to tredjedele af de fremmødte stemmer herfor.

6.Skriftlig afstemning skal altid foretages ved valg til bestyrelsen. Ved øvrige afstemninger såfremt mindst fem medlemmer forlanger det.
Bestyrelsesmedlemmer er på valg således, at mindst to medlemmer er på valg i lige år og tre medlemmer i ulige år. Suppleanterne vælges som 1. og 2. suppleant for et år ad gangen. Såfremt et medlem går på orlov eller afgår i utide indtræder 1. suppleanten og derefter 2. suppleanten. Ved orlov indgår suppleanten i orlovsperioden. Ellers indgår suppleanten i det afgåede medlems valgordning.

7. Generalforsamlingens opgaver er især:

Godkendelse af dirigent

Godkendelse af referent

Godkendelse af formandens årsberetning, herunder bestyrelsens visioner og Planer for foreningen på kortere og længere sigt.

Godkendelse af årsregnskab og revisionsrapport

Fastsættelse af kontingent

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Valg af revisor

Diskussion af og beslutning om indkomne forslag˽˽˽˽˽

Beslutning om vedtægtsændringer

Foreningens opløsning.

Bestyrelsen kan beslutte en forretningsorden med henblik på gennemførelse af den ordinære generalforsamling.

Generalforsamlingens beslutninger skal fastholdes skriftligt og underskrives af mødets dirigent.

I tilknytning til generalforsamlingen tilstræbes et fagligt oplæg.

§ 9 : Bestyrelsen

1.Bestyrelsen består af mindst tre personer og en suppleant og af højst syv personer og to suppleanter.
Det tilstræbes, at samtlige relevante faggrupper er repræsenterede, men det er ikke et krav.

2.Bestyrelsen skal bestå af:

 1. En formand
 2. En næstformand
 3. En kasserer
 4. En suppleant

3.I juridiske spørgsmål repræsenteres foreningen af to bestyrelsesmedlemmer i fællesskab.

4.Bestyrelsen konstituerer sig på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen og udarbejder selv forretningsordenen.

5.Bestyrelsen vælges for to år ad gangen.
Bestyrelsen varetager dog bestyrelsesarbejdet ud over denne tidsfrist, indtil der er valgt en ny bestyrelse, og forretningsoverdragelsen til den nye bestyrelse har fundet sted.

6.Bestyrelsen skal løse de opgaver, der er pålagt bestyrelsen i henhold til vedtægterne og lovligt trufne beslutninger.

7.Bestyrelsen varetager de arbejdsopgaver, der påhviler Fagrådet indtil dette er oprettet.

8. Bestyrelsen er forpligtet til at indkalde til førstegangsvalg af Fagrådet

9.Nye medlemmer og suppleanter i Fagrådet udnævnes af bestyrelsen blandt de kvalificerede uddannelsesterapeuter efter Fagrådets forslag.

§ 10 : Fagrådet

Dette er et udvalg under bestyrelsen, som skal bistå denne med vejledning og rådgivning i faglige spørgsmål og sikre, at gældende kvalitetskrav indfries og udvikles globalt samstemmende.

1.Fagrådet vil i fremtiden bestå af de foreningsmedlemmer, der er uddannede og certificerede som Mastro Castillo Morales Amadeeus af Dr. Castillo Morales selv eller anden ansvarlig person med tilsvarende kompetence.
Fagrådet må højst bestå af 20 medlemmer.
Medlemmer af Fagrådet kan kun være de medlemmer af foreningen, der har afsluttet en uddannelse til Mastro Castillo Morales Amadeeus, og som kan fremlægge foreningens eksamensbevis.
Bestyrelsesmedlemmer kan samtidigt være medlemmer i Fagrådet, hvis de opfylder de nævnte faglige krav.

2. Fagrådets opgaver er:˽

Udvikling af kvalitetskriterier og kontrolprocedurer for oprettelsen af et certificeringssystem og dets anvendelse.

Udarbejdelse af erklæringer om spørgsmål, der vedrører foreningens formål og dens grundlag, samt vedrørende Castillo Morales Koncept for funktionel diagnostik og terapi til internt brug i foreningen eller på eksterne forespørgsler.

Fastlæggelse af kriterier til anerkendelse af grunduddannelses- og efteruddannelseskurser efter Castillo Morales Koncept og til evaluering af kursernes ligevægtige indhold.

Organisation, planlægning og gennemførelse af grunduddannelses og efteruddannelseskurser.

Udarbejdelse af grunduddannelses- og efteruddannelseskursernes forløb.

Medbestemmelse om ekskludering af medlemmer, som groft har tilsidesat foreningens interesser.

3.Fagrådet kan give sig selv en forretningsorden. Rådet skal indkalde bestyrelsen til sine møder. Indkaldelsen skal indeholde mødets dagsorden.

§ 11 : Vedtægtsændringer

1.Vedtægtsændringer kan kun besluttes af generalforsamlingen.

2.Ordlyden af en foreslået vedtægtsændring skal anføres i indkaldelsen til generalforsamlingen.

3.En vedtægtsændring skal besluttes med to tredjedele af de tilstedeværende stemmer.

§ 12 : Fuldmagter

Hvis ændringer i vedtægternes ordlyd er nødvendige for en juridisk godkendelse og registrering i foreningsregistret, kan bestyrelsen foretage disse ændringer under forudsætning af, at vedtægternes indhold ikke ændres væsentligt. Når disse forhold er på plads slettes denne paragraf på næste generalforsamling.

§ 13 : Foreningens opløsning

1.Foreningens opløsning kan kun besluttes på en generalforsamling med stemmeflertal fra trefjerdedele af de tilstedeværende ordinære medlemmer. Den planlagte opløsning af foreningen skal varsles i indkaldelsen til generalforsamlingen.
Ikke tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer kan afgive deres stemme skriftligt til bestyrelsen indtil generalforsamlingens start.

2.De på dette tidspunkt valgte bestyrelsesmedlemmer er samtidig ansvarlige for overdragelsen af foreningens formue til anden almennyttig organisation, jf. § 3, stk. 2

§ 14 : Foreningens logo

1.Foreningens logo må kun anvendes af fuldgyldige medlemmer af Association Castillo Morales Danmark. Logoet kan anvendes på brevpapir, hjemmeside, egne publikationer og film. Medlemmer må anføre teksten: ”Medlem af Association Castillo Morales Danmark”.
Foreningens officielle materiale med logo og brevhoved må kun anvendes af bestyrelsen i forretningsøjemed eller af medlemmer, som er pålagt opgaver for bestyrelsen

2.Ved skriftlig anmodning om brug af det danske logo kan bestyrelsen give tilladelse til at andre tilsvarende Association Castillo Morales på verdensplan kan benytte dette, som udtryk for en ensrettet kvalitetssikring ved arrangementer og publikationer, der er afholdt eller udgivet af de respektive foreninger.

3.Ved udmeldelse eller eksklusion af foreningen ophører tilladelsen til brug af logoet.

Association Castillo Morales Danmark er grundlagt på en stiftende generalforsamling på Kolonien Filadelfia i Dianalund d. 20. august 2003.
Disse vedtægter er godkendt ved ACM – generalforsamling 11/3 – 2005 og endelig revideret ved ACM – generalforsamling d. 1/4 – 2006.