Om konceptet

Om konceptet

Dr. Rodolfo Castillo Morales
Dr. Rodolfo Castillo Morales

Konceptet omfatter undersøgelse og behandling af børn og voksne med medfødte eller erhvervede neurologiske skader, herunder også personer med massive vanskeligheder til at opretholde de basale livsfunktioner.
Der er tale om et helhedsorienteret behandlingskoncept baseret på et filosofisk grundlag, hvilket adskiller sig fra de eksisterende behandlingsformer, der aktuelt anvendes indenfor rehabiliteringsområdet.
Det overordnede mål i konceptet er, at styrke og udvikle de potentialer og færdigheder, en person med handicap har, for derved at opnå størst mulig selvstændighed og livskvalitet, hvilket er et værdigrundlag i overensstemmelse med WHO’s hovedmålsætning.
Konceptet tager udgangspunkt i, at det overordnede mål kun kan indfries gennem en helhedsorienteret koordineret og samlet tværfaglig indsats. De faggrupper som er relevante i en tværfaglig sammenhæng er talepædagoger, fysioterapeuter, ergoterapeuter, tandlæger, læger i pædiatri, neurologi og ortopædkirurgi samt bandagister.
Personen med handicap (i det følgende omtalt som barnet) har den centrale rolle i behandlingen. Det er gennem respekten for barnet og barnets signaler, at der i første omgang gives anvisninger for, hvordan indsatsen skal tilrettelægges. Dette foregår gennem den kommunikationsform, som barnet mestrer, hvor barnet skal give sin accept til at indgå et samarbejde, inden undersøgelsen eller behandlingen indledes. Hvis dette ikke respekteres, vil det altid resultere i et overgreb, som er kontraindiceret ifølge konceptet. Det er terapeutens opgave at observere, vente på svar og følge barnets anvisninger.
Udover barnet er de primære samarbejdspartnere forældrene, fordi de er de personer, der er tættest på barnet og derfor udgør den største og mest kontinuerlige ressource. Dette potentiale udnyttes optimalt i konceptet, idet forældrene og pårørende indgår som ligeværdige samarbejdspartnere til de professionelle behandlere.
Det tværfaglige teams opgave er at stille den præcise funktionelle diagnose, der afdækker barnets neurologiske udviklingstrin og dets fysiske, psykiske, sociale, kulturelle og kommunikative ressourcer. Herudfra opstilles et målrettet behandlingsprogram afstemt efter barnets og familiens samlede behov.
Fokus rettes således mod ressourcer og muligheder frem for mod problemer og begrænsninger. Forældrene får gennem enkelte teknikker et redskab til at stimulere, støtte og styrke barnet på en integreret måde i familiens liv og daglige aktiviteter. De professionelle arbejder alle ud fra de samme grundprincipper og fælles aftalte målsætninger, men med hver deres faglige kompetence. Herved udnyttes den samlede faglighed optimalt, hvilket sikrer en koordineret, kvalitativ og helhedsbaseret behandlingsindsats. Behandlingen består ikke kun af specifikke tidsbegrænsede træningsøvelser, men stimuleringen indgår i alle daglige aktiviteter som en integreret del af barnets sociale liv.