Uddannelse

Uddannelse

Motorisk ro (Calma Motora)
Motorisk ro (Calma Motora)

UDDANNELSESMULIGHEDER INDENFOR KONCEPTET
Certificeret Castillo Morales Terapeut
For at udføre Castillo Morales terapi kræves en grunduddannelse af 6 ugers varighed i ”Neuromotorisk Udviklingsterapi og Orofacial Regulationsterapi” baseret på neurofysiologi, udviklingsneurologi, funktionel anatomi, økologi, antropologi, filosofi og pædagogik.
Denne terapi fokuserer særligt på at forbedre mulighederne for basal kommunikation, indtagelse af føde og funktion generelt for at opnå optimale betingelser for selvstændighed og livskvalitet.
Kurset henvender sig til følgende faggrupper, der minimum har arbejdet indenfor deres fag i 2 år: Talepædagog, Ergoterapeut, Fysioterapeut, Tandlæge og Læge indenfor Pædiatri og/el. Neurologi.
Kurset omfatter 240 timers teoretisk og praktisk undervisning ved Dr. Castillo Morales eller anden speciallæge med samme kompetence, samt et tværfagligt team af undervisere med Maestro Castillo Morales Amadeus grad fra Argentina og/el. Tyskland.
Danske Castillo Morales terapeuter assisterer undervisere og kursister under kurset, som led i efteruddannelse til at blive certificerede undervisere indenfor konceptet.
Kurset har hidtil været fordelt på 2 moduler à 3 ugers varighed, men planlægges fordelt over 3 moduler á 2 ugers varighed i fremtiden.
Der undervises mandag – fredag kl. 8:45 – 17:45
Kurset er internat og kursisterne må påregne gruppearbejde om aftenen i 1 -2 timer.
Kursisterne udarbejder 2 opgaver på kurset:
1. En individuel skriftlig opgave, som er baseret på observation under lægelig evaluering af barn med neurologisk patologi.
Udfra Observationskriterierne i Castillo Morales Koncept beskrives barnets samlede funktionsniveau og udviklingspotentiale, hvilket er udgangspunkt for at kunne opstille et præcist og individuelt tilpasset behandlingsprogram i følge konceptet.
2. En tværfaglig opgave i Formidling af Castillo Morales Koncept i praksis, hvor kursisterne i en tværfaglig sammensat gruppe, selvstændigt evaluerer en patient med neurologisk patologi under den indledende konsultation og efterfølgende udarbejder et specifikt tilpasset behandlingsprogram, som anvendes i praksis under den 2. konsultation. Under sidstnævnte konsultation giver gruppen desuden råd, vejledning og instruktion til patienten og dennes pårørende vedrørende tiltag til brug i hjemmet, der kan indgå som en integreret del i deres hverdag.
Gruppens samlede resultater formidles via en præsentation og fremlæggelse for underviserne og resten af kursusdeltagerne. Opgaverne bedømmes af 3 censorer fra Association Castillo Morales Danmark udpeget af Dr. Castillo Morales.
Der gives karakter efter 13-skalaen på den individuelle opgave og bestået på gruppeopgaven.
Efteruddannelsescertifikat udstedes af Association Castillo Morales Danmark og stemmer overens med retningslinjerne for certificeringsproceduren for Asociación Castillo Morales i Argentina og Castillo Morales Vereinigung e.V., Frankfurt/Main, VR 11325.
Certifikatet giver fuldmagt til at anvende benævnelsen Castillo Morales Terapeut og varetage udredning og behandling af børn og voksne med sensomotoriske og neurologiske forstyrrelser samt give råd, vejledning og instruktion til forældre, pårørende og professionelle i nærmiljøet efter Castillo Morales Koncept.

Certifikat berettiger ikke til at afholde kompetencegivende seminarer/kurser.
For at arbejde som underviser i Castillo Morales koncept kræves yderligere efteruddannelse og godkendelse af Dr. Castillo Morales eller anden læge med samme kompetence, da konceptet er beskyttet for at sikre samme høje kvalitet globalt.
Maestro Castillo Morales Amadeus
Dette er den internationale titel på certificerede undervisere indenfor konceptet.
Kriterierne for at blive underviser (Maestro Castillo Morales Amadeus) med kompetence til at undervise på kurser og seminarer i konceptet er:

  • Minimum 2 års erfaring i praksis som certificeret Castillo Morales Terapeut
  • Deltagelse på minimum ét 32 timers repetitionskursus
  • 6 ugers sammenlagt erfaring som assistent på grundkursus i Castillo Morales Koncept og som assistent på et repetitionskursus à 32 timers varighed
  • Udarbejdelse af skriftlig opgave over emne indenfor eget fagområde relateret til
    Castillo Morales Koncept og formidlet til gruppe af underviseraspiranter på et
    3 ugers internat kursus. Censor på denne opgave er Dr. Castillo Morales eller anden læge med samme kompetence samt Mastro Castillo Morales Amadeus indenfor egen profession.

Efteruddannelsescertifikat til Mastro Castillo Morales Amadeus udstedes af Association Castillo Morales i det pågældende land, hvor den afsluttende eksamen afholdes.